مرکز تصویربرداری پزشکی آذرآبادگان (دکتر بابالو – دکتر باستانی)** با هدف ارایه خدمات تصویربرداری پزشکی منطبق با آخرین استانداردهای جهانی ودرزیربنایی به مساحت بیش از 2000مترمربع تاسیس گردیده است. این مرکز از بدو تاسیس تلاش نموده که با ارتفاع مستمر علمی ، تکنیکی، تجهیزاتی و فضاهای موجود و با بهبود خدمات ارایه شده نقشی هرچند کوچک در جهت افزایش کیفیت روند غربالگری، تشخیص و پایش درمان بیماری ها و در نتیجه ارتقاء سطح سلامت درکشورعزیزمان داشته باشد

Why Choose US

Streamline patient handling with BioMatrix technology

Deep Resolve

Deep Resolve is our first raw data-to-image deep learning reconstruction technology.

myExam Implant Suite

myExam Implant Suite solves the complexities of scanning patients with implants.

BioMatrix Beat Sensor

BioMatrix Technology Complete cardiac MRI exams without ECG leads.

myExam Autopilot

myExam Autopilot offers users most advanced and intelligent automation.

Our Partners

Acute Care

Driving progress with quick and comprehensive trauma diagnosis.

Neurology

Driving progress to reduce door-to-needle time in stroke.

Precision in oncological imaging

Innovative CT solutions empowering optimal care

CT-guided interventional procedures

Enhancing accuracy and efficiency

Our Associates